بعد از مراجعه به سایت kish31.com بر روی گزینه ثبت نام اینترنتی کلیک نمایید.